02 October 2013

躲不掉的九大谎言     躲不掉的九大谎言:
       
⒈餐厅——给你催了,菜马上就来!
       
⒉朋友——改天请你吃饭!
       
⒊领导——我简单说两句。
       
⒋老公——在开会呢。
       
⒌三陪——第一回。
       
⒍三鹿——纯牛奶。
       
⒎医院——我们尽力了。
       
⒏教育部——再穷不能穷教育。
       
⒐官员——多为百姓办实事。

     
《周立波的人生总结27

No comments: