23 August 2013

人生最大的本钱是尊严        ●人生最大的悲哀是无知。
        ●
人生最大的失败是骄慢。
        ●
人生最大的无明是怨尤。
        ●
人生最大的过失是侵犯。
        ●
人生最大的困扰是是非。
        ●
人生最大的希望是平安。
        ●
人生最大的勇气是认错。
        ●
人生最大的能源是信仰。
        ●
人生最大的发心是利众。
        ●
人生最大的本钱是尊严。
        ●
人生最大的忧虑是生死。

      
《周立波的人生总结7

No comments: